Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011

Καινή Διαθήκη (με απόδοση στη δημοτική)


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ΄( 25 )
Στιχ. 1-13. Η παραβολή των δέκα παρθένων.


Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις, αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας αὐτῶν ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν τοῦ νυμφίου.

2 πέντε δὲ ἦσαν ἐξ αὐτῶν φρόνιμοι καὶ αἱ πέντε μωραί.

 3 αἵτινες μωραὶ λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν οὐκ ἔλαβον μεθ᾿ ἑαυτῶν ἔλαιον·

4 αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις αὐτῶν μετὰ τῶν λαμπάδων αὐτῶν.

5 χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον.
6 μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν· ἰδοὺ ὁ νυμφίος ἔρχεται, ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ.

7 τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας αὐτῶν.

8 αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπον· δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν, ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται.

9 ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι λέγουσαι· μήποτε οὐκ ἀρκέσει ἡμῖν καὶ ὑμῖν· πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς.

10 ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι ἦλθεν ὁ νυμφίος καὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ᾿ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους, καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα.

11 ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι· κύριε κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν.

12 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς.

13 γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν ἐν ᾗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται

Απόδοση στη δημοτική

Τότε, όταν δηλαδή έλθει ο Μεσσίας κατά τη δευτέρα του παρουσία, η έλευση αυτή της ουράνιας βασιλείας του και όσα θα συμβούν τότε θα μοιάζουν με ό,τι έγινε σε δέκα παρθένες. Αυτές λοιπόν, αφού πήραν τα λυχνάρια τους βγήκαν να υποδεχθούν το γαμπρό, που θα ερχόταν τη νύχτα να παραλάβει τη νύφη.

2 Πέντε όμως απ’ αυτές ήταν φρόνιμες και μυαλωμένες,  ενώ οι πέντε άλλες ήταν ασυλλόγιστες και ανόητες.
3 Και οι ανόητες αυτές, όταν πήραν τα λυχνάρια τους, δεν πήραν μαζί τους και λάδι.

4 Οι φρόνιμες όμως μαζί με τα αναμμένα λυχνάρια τους πήραν και λάδι στα ειδικά δοχεία τους.

5 Επειδή όμως αργούσε τη νύχτα να έλθει ο γαμπρός, νύσταξαν όλες και κοιμούνταν.

6 Κατά τα μεσάνυχτα όμως ακούστηκε φωνή μεγάλη: Ιδού, ο γαμπρός έρχεται ˙ βγείτε να τον προϋπαντήσετε.

7 Τότε σηκώθηκαν όλες οι παρθένες εκείνες και ετοίμασαν και τακτοποίησαν  τα λυχνάρια τους.

8 Οι ανόητες όμως είπαν στις φρόνιμες: Δώστε μας από το λάδι σας, διότι τα λυχνάρια μας σβήνουν.

9 Αλλά οι φρόνιμες αποκρίθηκαν: Δεν μπορούμε να σας δώσουμε, διότι υπάρχει φόβος να μη φθάσει το λάδι και για μας και για σας. Πηγαίνετε καλύτερα σ’ εκείνους που πουλούν και αγοράστε για τα λυχνάρια σας.

10 Όταν όμως αυτές πήγαιναν να αγοράσουν, ήλθε ο γαμπρός . Και οι έτοιμες παρθένες μπήκαν μαζί του στην αίθουσα του γάμου κι έκλεισε η θύρα.

11 Ύστερα όμως φθάνουν και οι υπόλοιπες παρθένες κι άρχισαν να λένε: Κύριε, κύριε,  άνοιξέ μας.

12 Αυτός όμως τους αποκρίθηκε: Αληθινά σας λέω, δεν σας γνωρίζω.

13 Το συμπέρασμα λοιπόν της παραβολής είναι ότι πρέπει να είστε προνοητικοί, με την ψυχή σας πάντοτε να λάμπει από το φως της αρετής και εφοδιασμένοι με το λάδι της εσωτερικής θερμότητος και δυνάμεως. Αυτό θα σας το προμηθεύει η σταθερή επικοινωνία σας με το Θεό. Κι έτσι να περιμένετε τον ερχομό του υιού του ανθρώπου και Νυμφίου της Εκκλησίας Χριστού, άγρυπνοι και έτοιμοι πάντοτε. Διότι δεν ξέρετε την ημέρα ούτε την ώρα που θα έλθει, για να εισέλθετε μαζί του στην ευφροσύνη , την ευτυχία και την χαρά των γάμων του.


Από «Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»
+ ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»
ΑΘΗΝΑΙ 2011


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου