Σάββατο 31 Μαΐου 2014

Το ευαγγέλιο της Κυριακής:Η αρχιερατική προσευχή του Κυρίου για τον εαυτό του, για τους αποστόλους και για όσους θα πιστεύσουν σ’ αυτόν.

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ ( 17 )
Στίχ.: -13. Η αρχιερατική προσευχή του Κυρίου για τον εαυτό του, για τους αποστόλους και για όσους θα πιστεύσουν σ’ αυτόν.1 Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε· πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε,
2 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον.
3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν Χριστόν.
4 ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω·
5 καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί.
6 ᾿Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι.
7 νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ ἐστιν·
8 ὅτι τὰ ρήματα ἃ δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον, καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.
 9 ᾿Εγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι,
10 καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. 11 καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὗτοι ἐν τῷ κόσμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς.
12 ὅτε ἤμην μετ’ αὐτῶν ἐν ταῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν ταῷ ὀνόματί σου· οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς ταῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ.
13 νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν ταῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσι ταὴν χαρὰν ταὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς.

Σύντομη ερμηνεία
1 Αυτά είπε ο Ιησούς στους μαθητές του κι έπειτα σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε: Πάτερ, ήλθε η ώρα που η σοφία σου όρισε για να πάθω και να θυσιασθώ. Δέξου τη θυσία του Πάθους μου και δόξασε τον Υιό σου και ως προς την ανθρώπινη φύση του∙ για να σε δοξάσει και ο Υιός σου με την απολύτρωση και τη σωτηρία των ανθρώπων, η οποία θα ολοκληρωθεί με τη θυσία αυτή και με την αιώνια αρχιερατική μεσιτεία του που θα ακολουθήσει μετά απ’ αυτή.
2 Δόξασε τον Υιό σου σύμφωνα με την εξουσία που του έδωσες πάνω σ’ όλη την ανθρωπότητα , για να δώσει ζωή αιώνια ως αιώνιος αρχιερέας καθισμένος στα δεξιά σου σ’ όλο το πλήθος  εκείνο που του έδωσες και οι οποίοι πίστεψαν σ’ αυτόν.
3 Αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν οι άνθρωποι συνεχώς όλο και περισσότερο εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό, και τον Ιησού Χριστό, τον οποίο απέστειλες στον κόσμο, έχοντας ζωντανή επικοινωνία με σένα και απολαμβάνοντας τις άπειρες τελειότητές σου.
4 Εγώ γνωστοποίησα το όνομά σου στους ανθρώπους και υπάκουσα τελείως στο θέλημά σου, κι έτσι σε δόξασα πάνω στη γη. Και με τη θυσία μου , την οποία θα προσφέρω σε λίγο πάνω στο σταυρό, ολοκλήρωσα τελείως το έργο που μου έδωσες να επιτελέσω.
5 Και τώρα που η επίγεια αποστολή μου τελείωσε , ανάδειξέ με με την Ανάσταση και την Ανάληψή μου αιώνιο αρχιερέα και δόξασέ με και ως άνθρωπο εσύ, Πάτερ, δίπλα σου, με τη δόξα που είχα κοντά σου προτού να δημιουργηθεί ο κόσμος.
6 Φανέρωσε το όνομά σου κι έκανα γνωστές τις άπειρες τελειότητές σου στους ανθρώπους που απέσπασες από τους κόλπους του κόσμου και τους έδωσες σε μένα. Η πρόθεσή τους ήταν αγαθή και γι’ αυτό ήταν δικοί σου. Εσύ τους έδωσες σε μένα, κι αυτοί τήρησαν το λόγο σου, τον οποίο τους αποκάλυψα.
7 Τώρα έμαθαν τελειότερα και πείσθηκαν ότι η διδασκαλία μου και τα έργα  μου και όλα γενικότερα όσα μου έδωσες προέρχονται από σένα.
8 Και απόδειξη ότι έλαβαν τη πληροφορία και τη γνώση αυτή είναι: ότι τους λόγους που μου έδωσες για να τους αποκαλύψω στους ανθρώπους, εγώ τους παρέδωσα σ’ αυτούς με τη διδασκαλία  μου, και αυτοί τους παρέλαβαν και τους αποδέχθηκαν. Και απέκτησαν πράγματι τη βεβαιότητα και την πεποίθηση ότι γεννήθηκα και βγήκα από τους κόλπους σου, και πίστεψαν ότι εσύ  μ’ απέστειλες στον κόσμο.
9 Εγώ, που τόσο εργάστηκα για να τους οδηγήσω στην αληθινή γνώση και πίστη, σε παρακαλώ γι’ αυτούς ως μέγας αρχιερέας και μεσίτης. Δεν σε παρακαλώ τη στιγμή αυτή για τον κόσμο της αμαρτίας, αλλά σε παρακαλώ για κείνους που μου έδωσες∙ διότι, ενώ μου τους έδωσες, δεν παύουν να είναι δικοί σου.
10 Και όλα όσα ανήκουν σε μένα δικά σου είναι, όπως και τα δικά σου είναι δικά μου. Κι αυτοί λοιπόν δικοί σου ήταν και έγιναν δικοί μου∙ αλλά και ως δικοί μου εξακολουθούν να είναι δικοί σου. Κι εγώ έχω δοξασθεί από αυτούς , διότι αναγνώρισαν τη θεϊκή μου φύση και πίστεψαν σε μένα.
11 Εγώ βέβαια δεν θα είμαι πλέον στον κόσμο, όπως μέχρι τώρα, με τη σωματική μου παρουσία, για να τους ενθαρρύνω και να τους ενισχύω μ’ αυτή. Αυτοί όμως θα είναι στον κόσμο, διότι δεν επιτέλεσαν ακόμη την αποστολή τους. Εγώ  έρχομαι σε σένα,Πάτερ άγιε, φύλαξέ τους με την πατρική σου προστασία και δύναμη, την οποία έδωσες και σε μένα∙ έτσι ώστε να παραμείνουν ενωμένοι μαζί μου και μεταξύ τους και να είναι με την αγάπη και την ομοφροσύνη ένα πνευματικό σώμα, όπως είμαστε ένα κι εμείς που έχουμε την ίδια ουσία και φύση.
12 Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους φύλαγα με την πατρική και ισχυρή προστασία σου. Αυτούς που μου έδωσες τους φύλαξα, και κανείς απ’ αυτούς δεν χάθηκε παρά μόνο ο υιός της απωλείας, ο προδότης Ιούδας, ο οποίος χάθηκε κι έτσι εκπληρώθηκαν και επαληθεύτηκαν οι προφητείες της Αγίας Γραφής.
13 Τώρα όμως έρχομαι σε σένα . Και τα λέω αυτά μπροστά τους, ενώ βρίσκομαι ακόμη στον κόσμο αυτόν, για να τ’ ακούσουν κι αυτοί, ώστε , έχοντας τη βεβαιότητα ότι εσύ πλέον θα τους προστατεύεις, να έχουν μέσα τους τέλεια τη χαρά που αισθάνομαι τώρα κι εγώ διότι επανέρχομαι κοντά σου.

Πηγή: «Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»
+ΠΑΝ. Ν . ΤΡΕΜΠΕΛΑ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»

1 σχόλιο:

 1. ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΣΑΣ ΘΑ ΞΑΝΑΚΤΙΣΩ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΟΥ


  http://www.tlig.org/el/messages/617/

  Ειρήνη σε σένα. Ο ερχομός της επίγειας Βασιλείας Μου πλησιάζει, και το Θέλημα Μου θα γίνει στη γη όπως γίνεται στον Ουρανό 1 και μέσα στις καρδιές σας θα ξανακτίσω την ενότητα της Εκκλησίας Μου. Δεν θα περιμένω πια την ανθρώπινη επιδοκιμασία, και η Νύφη Μου θα ντυθεί πάλι με αστραφτερή Δόξα, ο αφορισμός της διαίρεσης θα αρθεί και η Γυναίκα, η ντυμένη με λαμπρότητα τον ήλιο, την οποία στέλνω πριν από Μένα για να σας εκπαιδεύσει, θα σας ενθαρρύνει. Της έχω δώσει εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και χώρα ν' ανοίξει έναν πλατύ δρόμο για Μένα.

  Ο καπνός που διείσδυσε στην καρδιά του Ιερού Μου σπιλώνοντας το Δισκοπότηρο, το Αρτοφόριο και ό,τι είναι άγιο, θα διαλυθεί με ένα φύσημα της Πνοής Μου. Τα έθνη θα μιλούν τότε μια γλώσσα και όλοι θα Με λατρεύουν γύρω από μία Τράπεζα, αυτήν του Θυσιασμένου Αρνίου, αυτήν της Παντοτινής Θυσίας που οι εχθροί Μου πασχίζουν να καταργήσουν και να αντικαταστήσουν με το βδέλυγμα της ερημώσεώς τους.

  Πολύ σύντομα τώρα, φίλε Μου, θα είμαι πάλι μαζί με όλους σας και η αρχιερατική Μου προσευχή προς τον Πατέρα θα εκπληρωθεί: θα είστε ένα όπως Εμείς, στην Αγία Τριάδα. Έχω ακόμη κρυμμένα στην Ιερή Μου Καρδιά πολλά πράγματα να σου αποκαλύψω και να σου δείξω, γιατί οι Θησαυροί που έχω είναι αμέτρητοι, αλλά δεν μπορείς τώρα να σηκώσεις μεγαλύτερο βάρος. 2 Η ψυχή σου δεν θα είναι ικανή να τα αφομοιώσει όλα, αλλά σιγά σιγά θα σου αποκαλύψω τους Θησαυρούς της Ιερής Μου Καρδιάς και βήμα προς βήμα θα σε οδηγήσω σ' αυτό που μοιάζει με Φάρο: ένα Μυστήριο Απύθμενου Πλούτου που έμεινε κρυμμένο επί γενεές και επί αιώνες. Θα σου αποκαλύψω, φίλε Μου, την πλούσια δόξα της Ελπίδας, της Σοφίας και της Γνώσης. Μείνε ριζωμένος σε Μένα και θα καρποφορήσεις, μείνε ενωμένος μαζί Μου και θα ζήσεις. Σου τα είπα όλ' αυτά φίλε Μου, ώστε όταν έρθουν οι δοκιμασίες να μην ταλαντευθείς. Η Αγάπη είναι στο πλευρό σου. Αγάπα Με.

  ΑΡΧΩ


  ΚΑΡΦΩΣΑΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΛΑΣΑΝ

  http://www.tlig.org/el/messages/515/

  +++ Σας ζητώ να Με πλησιάσετε σαν τα παιδιά και να Με αντικρίσετε απαντώντας Μου σ' αυτές τις ερωτήσεις:
  Αδελφοί, κάνατε ο,τι μπορούσατε για να διαφυλάξετε την ενότητα του Σώματός Μου;

  Πέστε Μου, αδελφοί, πού είναι η Ειρήνη που σας κληροδότησα, το Δώρο που σας έδωσα;

  Γιατί διαφοροποιείστε συνεχώς στο Όνομα Μου;

  Κάνετε ειλικρινείς προσπάθειες για να ξαναενωθείτε στην πίστη και στην πράξη;
  Σας ζητώ με σοβαρότητα να ανακαινίσετε το νου σας με μια πνευματική επανάσταση, μια επανάσταση αγάπης. Συγχωρήστε τις μνησικακίες που έχετε ο ένας εναντίον του άλλου κι ελάτε σε Μένα ανανεωμένοι, ελάτε σε Μένα καθαροί. Ξυπνήστε από τον ύπνο σας! Στέκομαι στις πόρτες σας και χτυπώ. Μην είστε σαν το αλάτι που έχασε τη γεύση του, να είστε σαν ένα δένδρο που βγάζει χαριτωμένους βλαστούς και καρποφορεί αγιότητα. Τηρήστε το Νόμο Μου με την ενότητα και την αλληλοβοήθεια όπως χθες. Υψώνω τα μάτια Μου στον Πατέρα και προσεύχομαι σ' Αυτόν:
  Πατέρα Άγιε, φύλαξε αυτούς που μου έδωσες πιστούς στο Όνομα Σου, για να είναι ένα, όπως Εμείς. 2 Είθε να είναι όλοι ένα. 3 Πατέρα Δίκαιε, θύμισέ τους την πραότητά Μου, την ταπείνωσή Μου, την ειλικρίνειά Μου και τη μεγάλη Μου Αγάπη, για να βάλουν ένα τέλος στην Αγωνία Μου, αυτή την Αγωνία που προκαλεί τόση αιμορραγία στο Σώμα Μου. Να αναγνωρίσουν τα λάθη τους και να συμφιλιωθούν, ώστε όταν έρχονται να Με δεχθούν, να έρχονται επάξια. Πατέρα, κάλεσε τους ποιμένες και δίδαξέ τους να είναι υποχωρητικοί και υπάκουοι ο ένας στον άλλο, αφανείς και ταπεινοί. Είθε να εννοήσουν τη Θυσία Μου αυτές τις μέρες της Σαρακοστής και να ζητήσουν την αληθινή Σοφία σε Μένα. Αμήν.
  Μακάριος αυτός που Με ακούει, μακάριοι αυτοί που ακολουθούν τους Δρόμους Μου, μακάριος αυτός που ταπεινώνεται, μακάριοι οι φτωχοί στο πνεύμα, η Βασιλεία των Ουρανών τους ανήκει. Εγώ, ο Κύριός σας, ευλογώ εσάς και τις οικογένειές σας, αφήνοντας το Στεναγμό της Αγάπης Μου στα μέτωπά σας και την Ειρήνη Μου μέσα στις καρδιές σας. Ποτέ μην ξεχνάτε πως η Αγάπη είναι πάντα μαζί σας. Να είστε ένα.

  ΙΧΘΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αρχειοθήκη ιστολογίου