Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013

Σοφία Σειράχ


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
Ο Θεός χορηγεί την σοφίαν 21-30

21 φόβος Κυρίου πωθεται μαρτήματα, παραμένων δ ποστρέψει ργήν.
22 ο δυνήσεται θυμς δικος δικαιωθναι, γρ ροπ το θυμο ατο πτσις ατ.
23 ως καιρο νθέξεται μακρόθυμος, κα στερον ατ ναδώσει εφροσύνη·
24 ως καιρο κρύψει τος λόγους ατο, κα χείλη πιστν κδιηγήσεται σύνεσιν ατο.
25 ν θησαυρος σοφίας παραβολ πιστήμης, βδέλυγμα δ μαρτωλ θεοσέβεια.
26 πεθύμησας σοφίαν διατήρησον ντολάς, κα Κύριος χορηγήσει σοι ατήν.
27 σοφία γρ κα παιδεία φόβος Κυρίου, κα εδοκία ατο πίστις κα πρᾳότης.
28 μ πειθήσς φόβ Κυρίου κα μ προσέλθς ατ ν καρδίᾳ δισσ.
 29 μ ποκριθς ν στόμασιν νθρώπων κα ν τος χείλεσί σου πρόσεχε.
30 μ ξύψου σεαυτόν, να μ πέσς κα παγάγς τ ψυχ σου τιμίαν, κα ποκαλύψει Κύριος τ κρυπτά σου κα ν μέσ συναγωγς καταβαλε σε, τι ο προσλθες φόβ Κυρίου, κα καρδία σου πλήρης δόλου.

Μετάφραση


21  Ο σεβασμός προς τον Κύριον απομακρύνει τα αμαρτήματα . Όταν δε μονίμως ενθρονισθή εις την καρδίαν, απομακρύνει από τον άνθρωπον κάθε οργήν.
22 Άνθρωπος , που κρατεί μέσα σου θυμόν άδικον και εχθρότητα, δεν θα εύρη δικαίωσιν , διότι η ορμή του θυμού του  αποτελεί δι’ αυτόν πτώσιν και καταδίκην.
23 Ο μακρόθυμος επί ολίγον καιρόν θα δείξη υπομονήν , ύστερον δε θα δοθή εις αυτόν ως αμοιβή χαρά και ευφροσύνη.
24 Μέχρις ωρισμένου καιρού θα κρύπτη εντός αυτού και θα κρατή εν τη μακροθυμία του τους λόγους του. Έπειτα όμως τα στόματα των ευσεβών ανθρώπων θα διηγούνται την σύνεσιν αυτού.
25 Εις τους θησαυρούς της σοφίας υπάρχουν τα σοφά αποφθέγματα. Εις δε τον αμαρτωλόν η προς τον Θεόν ευσέβεια είναι πολύ μισητή.
 26 Επιθυμείς να αποκτήσης σοφίαν; Φύλασσε τας εντολάς του Θεού και ο Κύριος θα σου χορηγήση αυτήν.
27 Διότι η σοφία και η μόρφωσις πηγάζουν από τον σεβασμόν προς τον Κύριον , η πίστις δε και η πραότης είναι χαρίσματα της ιδικής του καλωσύνης.
28 Μη γίνεσαι απειθής εις τον φόβον του Κυρίου και μη προσέρχεσαι προς αυτόν με παλίμβουλον και διπρόσωπον καρδίαν.
29 Μη υποκρίνεσαι ενώπιον των ανθρώπων και πρόσεχε εις τους λόγους σου.
30 Μη αλαζονεύεσαι , δια να μη πέσης και προσάψης εις την ζωήν σου εντροπήν. Ο δε Κύριος θα αποκαλύψη τα κρυπτά σου έργα και θα σε ταπεινώση εν μέσω συναθροίσεως του λαού. Διότι δεν προσήλθες με ευλάβειαν πλησίον του Κυρίου , αλλά τουναντίον η καρδία σου ήτο γεμάτη δολιότητα.


Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ
ΕΓΚΡΙΣΕΙ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2340/1485/24/9/1928 ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΑ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3293/4604/19/5/1928 ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Κείμενον- Ερμηνευτική απόδοσις
Τόμος Δ΄
ΥΠΟ ΙΩΑΝΝΟΥ Θ. ΚΟΛΙΤΣΑΡΑ
Έκδοση 5η
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η "ΖΩΗ"
ΑΘΗΝΑΙ

(σελ. 271-272)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου