Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011

Η μελέτη του Λόγου του Θεού

Αδελφή ψυχή,

Ο ιδεωδέστερος τρόπος, δια να τελειοποιηθής εις την αρετήν και να πλησιάσης τον Θεόν είναι η μελέτη του θείου λόγου. Η μελέτη του λόγου του Θεού είναι μία θεία ενασχόλησις, διότι πτερώνει τον νουν και αναβιβάζει τον κατά Θεόν ζώντα άνθρωπον εις ύψη μεγάλης πνευματικότητος και αρετής. Η μελέτη φωτίζει, στηρίζει, ενισχύει, τονώνει και χαρίζει ακατανίκητον δύναμιν προς αντιμετώπισιν του κακού και της αμαρτίας. Η μελέτη πλουτίζει την διάνοιαν με γνώσεις, ωφελίμους και αναγκαίας δια την σωτηρίαν.
Με την μελέτην καθαίρεται ο νους και φρονεί τα άνω , τα ουράνια, τα πνευματικά και υπερκόσμια. Ο Όσιος Σεραπίων λέγει: «Νους πνευματικήν γνώσιν πεπωκώς, τελείως καθαίρεται».
Η μελέτη αναζωπυρώνει τα χαρίσματα και τα προτερήματα τα φυσικά και τα επίκτητα.
Η μελέτη παρέχει την πνευματικήν τροφήν χωρίς την οποίαν η ψυχή ατονεί και ο δεσμός με τον Θεόν χαλαρώνεται. Η μελέτη εναποθέτει την σφραγίδα της αρετής και της αγιότητος εις την ψυχήν. Η μελέτη δίδει πνευματικάς πτέρυγας εις τον κατά Θεόν ζώντα πιστόν δια να ρίπτεται με ζήλον εις την εκτέλεσιν των θρησκευτικών του καθηκόντων. Η μελέτη χρησιμεύει ως κίνητρον αγίων σκέψεων και συνομιλιών. Η μελέτη αναζωογονεί την θείαν χάριν, την οποίαν λαμβάνομεν , όταν προσερχώμεθα μετ’ ευλαβείας εις τα μυστήρια της Εκκλησίας.

Ο Κύριος ημών παροτρύνει εις την μελέτην των Γραφών λέγων: «Ἐρευνᾶτε τὰς γραφὰς ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν˙ καὶ ἐκεῖναί εἰσιν μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ», ( Ιωάν. Ε΄. 39 ). Ο δε Ι. Χρυσόστομος λέγει: . « η των γραφών ανάγνωσις, των ουρανών εστίν υπάνοιξις»
Αδελφή ψυχή,
Αγάπησον την μελέτην του Θείου λόγου δια να διέρχεσαι ειρηνικώς και οσίως τας ημέρας της ζωής σου και εις την εργασίαν των εντολών του Θεού.

Έχε πάντοτε υπ’ όψιν σου τους λόγους του χρυσορρήμονος Αγίου: Ἡδὺς μὲν λειμὼν καὶ παράδεισος, πολὺ δὲ ἡδύτερον τῶν θείων Γραφῶν ἡ ἀνάγνωσις. Ἐκεῖ μὲν γάρ ἐστιν ἄνθη μαραινόμενα, ἐνταῦθα δὲ νοήματα ἀκμάζοντα· ἐκεῖ ζέφυρος πνέων, ἐνταῦθα δὲ Πνεύματος αὔρα· ἐκεῖ ἄκανθαι αἱ τειχίζουσαι, ἐνταῦθα δὲ πρόνοια Θεοῦ ἡ ἀσφαλιζομένη· ἐκεῖ τέττιγες ᾄδοντες, ἐνταῦθα δὲ προφῆται κελαδοῦντες· ἐκεῖ τέρψις ἀπὸ τῆς ὄψεως, ἐνταῦθα δὲ ὠφέλεια ἀπὸ τῆς ἀναγνώσεως.
Προσέχωμεν τοίνυν τῇ τῶν Γραφῶν ἀναγνώσει· ἐὰν γὰρ τῇ Γραφῇ προσέχῃς, ἐκβάλλει σου τὴν ἀθυμίαν, φυτεύει σου τὴν ἡδονὴν, ἀναιρεῖ τὴν κακίαν, ῥιζοῖ τὴν ἀρετὴν, οὐκ ἀφίησιν ἐν θορύβῳ πραγμάτων τὰ τῶν κλυδωνιζομένων πάσχειν.»
( Ιωάννου Χρυσοστόμου. Bareille 6, σελ. 13 )

Από το βιβλίο: «ΞΕΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
ΑΘΗΝΑΙ 1972
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Φ. Τσιρώνη. Μονοτυπικά συγκροτήματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου