Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2009

«ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ»

[ ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ

ΨΑΛΜΟΣ Α΄. 1.


ΜΑΚΑΡΙΟΣ ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν.

2 ἀλλ᾿ ἤ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας καὶ νυκτός.

3 καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων, ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ, καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀποῤῥυήσεται· καὶ πάντα, ὅσα ἂν ποιῇ, κατευοδωθήσεται.

4 οὐχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς, οὐχ οὕτως, ἀλλ᾿ ἢ ὡσεὶ χνοῦς, ὃν ἐκρίπτει ὁ ἄνεμος ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς.

5 διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει, οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων·

6 ὅτι γινώσκει Κύριος ὁδὸν δικαίων, καὶ ὁδὸς ἀσεβῶν ἀπολεῖται


Μετάφραση

1 μακάριος και πανευτυχής είναι ο άνθρωπος που δεν επήγε ποτέ εις συνέδριον και σύσκεψιν ασεβών, όπου θα επηρεάζετο από τας ιδέας των και τα φρονήματά των, και δεν εστάθη εις δρόμον αμαρτωλών, όπου θα παρασύρετο από τας κακάς πράξεις και συνήθειάς των, και δεν εκάθισεν εκεί, όπου επιμένουν αμετανοήτως να κάθηνται διεφθαρμένοι και φθοροποιοί άνθρωποι και όπου θα μετεδίδετο και εις αυτόν το ψυχοφθόρον και ολέθριον μόλυσμά των.

2 Αλλ’ εντρύφημα και απόλαυσίν του έχει μόνο τον νόμον του Κυρίου και με τόσον πόθον είναι προσκολλημένος εις αυτόν, ώστε ο νους του στρέφεται πάντοτε εις τον νόμον του Θεού και αυτόν νύκτα και ημέρα μελετά.

3 Και θα είναι ο άνθρωπος αυτός, σαν το δένδρον ,που έχει φυτευθή εκεί που τρέχουν και χύνονται άφθονα νερά , και το οποίον θα δώση τον καρπόν του εις τον κατάλληλον καιρόν και τα φύλλα του δεν θα πέσουν, αλλά θα είναι αειθαλές και πάντοτε καταπράσινον. διότι και αυτός τρεφόμενος και ποτιζόμενος από τα νάματα της θείας διδασκαλίας και θείας χάριτος θα καρποφορή πάντοτε πλούσια έργα αρετής χωρίς να μαραίνεται ποτέ. αλλά και κάθε τι που θα κάνη, επειδή θα ευλογήται από τον Θεόν, θα έχη αίσιον πέρας και θα στέφεται υπό επιτυχίας.
4 Δεν ευδοκιμούν ούτω πως οι ασεβείς. Όχι. Αλλά σαν ψιλό και τριμμένον άχυρον, σαν χνούδι που το αρπάζει ο άνεμος και το ρίπτει μακράν από την επιφάνειαν της γης, ούτω θα εκμηδενισθούν και αυτοί και τα σχέδιά των.
5 Δι’ αυτό οι ασεβείς δεν θα σταθούν όρθιοι και με το μέτωπον υψηλά, αλλά θα πέσουν κάτω εντροπιασμένοι και συντριμμένοι, όταν ο Θεός θα κάμη την κρίσιν του. Ούτε οι αμαρτωλοί θα ευρεθούν εις την ένδοξον και μακαρίαν σύναξιν και ομήγυριν των δικαίων.
6 Διότι ο Κύριος, που ηξεύρει και προ της κρίσεως όλας τας πράξεις των ανθρώπων, παρακολουθεί απ’ εδώ με στοργικόν και προστατευτικόν βλέμμα την πορείαν και την ευδοκίμησιν των δικαίων, ενώ όλα αυτά που σχεδιάζουν και επιχειρούν οι ασεβείς θα καταλήξουν μαζί με αυτούς εις αιωνίαν απώλειαν και καταστροφήν.

ΨΑΛΜΟΣ Β΄. 2.

Ινατί ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;

2 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ. (διάψαλμα).
3 Διαῤῥήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν καὶ ἀποῤῥίψωμεν ἀφ᾿ ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν.
4 ὁ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτούς, καὶ ὁ Κύριος ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς.
5 τότε λαλήσει πρὸς αὐτοὺς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ ταράξει αὐτούς.
6 ᾿Εγὼ δὲ κατεστάθην βασιλεὺς ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐπὶ Σιὼν ὄρος τὸ ἅγιον αὐτοῦ

7 διαγγέλλων τὸ πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος εἶπε πρός με· υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε.

8 αἴτησαι παρ᾿ ἐμοῦ, καὶ δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου καὶ τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς.
9 ποιμανεῖς αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς σκεύη κεραμέως συντρίψεις αὐτούς.10 καὶ νῦν, βασιλεῖς, σύνετε, παιδεύθητε, πάντες οἱ κρίνοντες τὴν γῆν.

11 δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ καὶ ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόμῳ.

12 δράξασθε παιδείας, μήποτε ὀργισθῇ Κύριος καὶ ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας.

13 ὅταν ἐκκαυθῇ ἐν τάχει ὁ θυμὸς αὐτοῦ, μακάριοι πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ᾿ αὐτῷ.


Μετάφραση

1 Τι παράπονον έχουν και ποίαν ωφέλειαν περιμένουν οι εθνικοί και ειδωλολάτραι, αυτοί, που σαν ίπποι αχαλίνωτοι και ατίθασοι ανεστατώθησαν και αφηνίασαν, διατί δε και οι λαοί αυτοί συνέλαβαν σχέδια ανόητα και μωρά;
2 Εστάθησαν εις απειλητικήν παράταξιν οι βασιλείς της γης και συνηθροίσθησαν οι άρχοντες από συμφώνου και εις τον αυτόν τόπον κατά του κυριάρχου των πάντων Θεού και κατ’ εκείνου τον οποίον Αυτός ο ίδιος έχρισε προφήτην και αρχιερέα και βασιλέα.
3 Το επαναστατικόν των σύνθημα υπήρξε τούτο: Ας σπάσωμεν τους δεσμούς της υποτελείας μας προς τον Κύριον και προς τον Χριστόν του και ας αποτινάξωμεν μακράν από επάνω μας τον ζυγόν και των δύο. Ας καταλύσωμεν την κυριαρχίαν των και ας εκμηδενήσωμεν το κράτος των.
4 Αλλ’ αυτός ,που κατοικεί εις τους ουρανούς, θα γελάση περιφρονητικώς εις βάρος των και ο Κύριος θα τους περιπαίξη και θα τους χλευάση.
5 Γρήγορα δε με αγανάκτησιν θα ομιλήση προς αυτούς και με την τρομεράν έκρηξιν του θυμού του θα τους συνταράξη.

6 Εγώ δε ο Χριστός του Κυρίου παρά τας αντιδράσεις των ασεβών εγκατεστάθην και ενεθρονίσθην υπό του Κυρίου βασιλεύς εις το όρος το άγιον της Σιών, εις την πόλιν Ιερουσαλήμ,
7 δια να εξαγγέλω και να κηρύττω το πρόσταγμα του Κυρίου. Ιδού δε και το πρόσταγμά του με το οποίον με ανεβίβασεν επί του θρόνου μου:
Ο Κύριος είπε προς εμέ. Υιός μου ,τον οποίον εκ της ουσίας μου αϊδίως εγέννησα, είσαι Συ. Εγώ σε εγέννησα σήμερον , ότε ανέστησα εκ του τάφου και εδόξασα την ανθρώπινην φύσιν την οποίαν υπερφυσικώς, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, σου έδωκα.
8 Ζήτησε από εμέ και θα σου δώσω ως κληρονομίαν όλα τα έθνη και θα θέσω υπό την απόλυτον κυριαρχίαν σου όλην την γην μέχρι των άκρων και των περάτων αυτής.


9 Θα τους κυβερνήσης με ράβδον σιδερένιαν και άθραυστον ,και όλους εκείνους που θα ανθίστανται εις σε, θα τους συντρίψης με τόσην ευκολίαν, σαν να ήσαν από εκείνα τα εύθραυστα αγγεία που από πηλόν κατασκευάζει ο κεραμεύς.
10 Και αφού τόσον εύκολα θα συντριβή κάθε αντίστασίς σας, βάλετε εγκαίρως γνώσιν και συνετισθήτε, ω βασιλείς. παιδαγωγηθήτε από τα παθήματά σας και γίνετε φρόνιμοι όλοι οι άρχοντες που κρίνετε και δικάζετε τους λαούς της γης.
11 Δια της ευλαβούς τηρήσεως των θείων εντολών δουλεύσατε με φόβον και σεβασμόν τον Κύριον και δοκιμάσατε την ειρήνην και αγαλλίασιν που γεννά εις τας καρδίας ο τρόμος, μήπως δια της αμαρτίας εξοργίσητε τον Κύριον.
12 Σπεύσατε με όλην σας την δύναμιν να εγκολπωθήτε και να κρατήσητε στερεά την σύνεσιν και φρόνησιν, την οποίαν χαρίζει η θεία διδασκαλία του Υιού, μήπως οργισθή εναντίον σας ο Κύριος και καταντήσετε εις τον όλεθρον , ο οποίος επιφυλάσσεται εις τους απομακρυνομένους εκ της ευθείας οδού της αρετής.
13 Εντός ολίγου θα ανάψη ως κάμινος ο θυμός του Κυρίου, και τότε μακάριοι θα είναι όλοι όσοι θα έχουν στηριγμένην την ελπίδα και πεποίθησίν των εις αυτόν.

ΨΑΛΜΟΣ Γ΄. 3.

2 Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με; πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ᾿ ἐμέ·
3 πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ μου· οὐκ ἔστι σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ. (διάψαλμα).
4 σὺ δέ, Κύριε, ἀντιλήπτωρ μου εἶ, δόξα μου καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν μου.

5 φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, καὶ ἐπήκουσέ μου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ. (διάψαλμα).
6 ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα· ἐξηγέρθην, ὅτι Κύριος ἀντιλήψεταί μου.

7 οὐ φοβηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων λαοῦ τῶν κύκλῳ συνεπιτιθεμένων μοι.
8 ἀνάστα, Κύριε, σῶσόν με, ὁ Θεός μου, ὅτι σὺ ἐπάταξας πάντας τοὺς ἐχθραίνοντάς μοι ματαίως, ὀδόντας ἁμαρτωλῶν συνέτριψας.

9 τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία, καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἡ εὐλογία σου.

Μετάφραση

2 Κύριε, εις πόσον μέγα και δυσεξαρίθμητον πλήθος ηυξήθησαν οι εχθροί που με θλίβουν! Πολλοί επανεστάτησαν κατ’ εμού και με πολεμούν.
3 Πολλοί λέγουν δια την ψυχήν και την ύπαρξίν μου: Δεν υπάρχει δι’ αυτόν σωτηρία, διότι ο Θεός του τον εγκατέλιπε και ματαίως ελπίζει εις αυτόν.
4 Συ όμως, Κύριε, είσαι βοηθός μου και προστάτης μου. Συ θα με δοξάσης και πάλιν και θα σηκώσης υψηλά την κεφαλήν μου, την οποίαν τώρα εντροπιασμένος έχω σκυμμένην προς τα κάτω.
5 Πολλάς εις το παρελθόν φοράς με φωνήν ισχυράν εφώναξα προς τον Κύριον ζητών την βοήθειάν του και με ήκουσεν από το όρος Σιών, όπου φυλάσσεται η κιβωτός της Διαθήκης του και έγινε δι’ αυτό άγιον το κατοικητήριόν του.
6 Ως εκ τούτου και εις τας δυσκόλους αυτάς παρόντας στιγμάς δεν έχασα το θάρρος μου και την ειρήνην μου ,αλλά μολονότι με έχουν κυκλώσει τόσοι εχθροί , εκοιμήθην κατά την νύκτα ήσυχος ,και έπεσα εις ύπνον ήρεμον και βαθύν. Εσηκώθην δε το πρωί γενάτος θάρρος και ελπίδα, διότι ο Κύριος θα με βοηθήση και θα με προστατεύση.
7 Όχι. Δεν θα φοβηθώ από αναρίθμητα πλήθη λαού ,που με έχουν κυκλώσει , και από πάσαν διεύθυνσιν επιτίθενται όλοι μαζί κατ’ εμού.
8 Σήκω επάνω , Κύριε, και σπεύσον κατά των εχθρών μου. Σώσε με, ω Θεέ μου. διότι είμαι βέβαιος ότι Συ θα πατάξης όλους αυτούς που με εχθρεύονται χωρίς λόγον και αιτίαν. Συ θα συντρίψης τα δόντια των αμαρτωλών, που ως θηρία άγρια έρχονται να με κατασπαράξουν και να με καταφάγουν.
9 Από τον Κύριον θα μου δοθή η σωτηρία, και εις εκείνους, Κύριε, οι οποίοι σε φοβούνται και είναι ιδικός σου λαός, θα έλθη η ευλογία σου. ]

Από «ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ
ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ»

ΥΠΟ
+ ΠΑΝ. Ν.ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Έκδοσις δεκάτη
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»
ΑΘΗΝΑΙ- ΑΠΡΙΛΙΟΝ 1987

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου